INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť MART-SK, s.r.o., so sídlom Železničná 1900, Veľký Šariš 082 21, IČO: 36 481 017, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13640/P (ďalej len „penzión“), spracúva vaše slobodne poskytnuté osobné údaje v rozsahu údajov uvedených pri rezervácií, a to najmä meno, priezvisko, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na rezerváciu služieb, o ktoré ste prejavili záujem (ubytovacie služby a s tým spojené služby/wellness služby/organi­zovanie rôznych akcií – firemné, rodinné, svadby a pod., so servisom) (predzmluvné vzťahy). V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné vykonať rezerváciu predmetných služieb a následne ich ani poskytnúť. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania a uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie prípadných nárokov.

Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť penziónu.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov po splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb a podobne.