Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) spoločnosti NIDUM Services, s.r.o., prevádzka: ŠARIŠ PARK so sídlom Slovenská 16, 080 01 Prešov, IČO: 53153511 (ďalej len „spoločnosť“), súhlas so spracúvaním mojej emailovej adresy na účely zasielania informácií o novinkách a špeciálnych ponukách spoločnosti (ďalej len „marketingové účely“), a to prostredníctvom elektronickej pošty (emailom). Tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne penziónu na dobu 5 rokov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od spoločnosti, zaslaním emailu spoločnosti, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo na výmaz osobných údajov, (v) právo na prenosnosť údajov, (vi) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä Alto Slovakia s.r.o. (poskytovateľ IT služieb) a MANETI, s.r.o. (poskytovateľ marketingových služieb), orgány verejnej moci.